Bekämpa psykisk ohälsa bland unga

Allt fler unga lider av psykisk ohälsa och allt fler barn lever med oroskänslor och osäkerhet. Kopplingarna till övriga samhällsutvecklingen går inte att blunda för. Den ökande psykiska ohälsan är hela samhällets gemensamma utmaning att tackla. Med ökande social press och stress, en skola som inte klarar att utjämna skillnader och stor osäkerhet inför framtiden behöver samhället gemensamt ta krafttag för att bryta utvecklingen.

Vi ska förbättra barn och ungas psykiska ohälsa genom att förenkla vägen till rätt sorts vård och stöd.

  • Vi vill införa en samlad väg in till vården för barn och unga som mår psykiskt dåligt för att förenkla vägen till vård och stöd för barn och ungdomar och deras familjer. Genom att göra det enklare att få rätt sorts hjälp kommer väntetider kunna kortas.
  • För att stärka barn och ungas hälsa i länet ska en satsning göras på att utveckla samarbetet mellan hälso- och sjukvården och skolorna i länet. Eftersom alla barn inte möter vården, men de allra flesta barn finns i skolan, är det ett viktigt samarbete att utveckla. För barn och unga som mår psykiskt dåligt kan regelbundna hälsokontroller med fokus på psykiskt välmående i grund- och gymnasieskolor fånga upp behoven av stöd i ett tidigt skede.
  • Vi ska göra särskilda förstärkningar och förbättringar av den specialiserade Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) och väntetiderna ska kortas till både BUP och barn- och ungdomshälsan. Vi ska även utveckla samarbetet mellan sjukvården, skola, socialtjänst, elevhälsa, ungdomsmottagningar mm för att fånga upp och erbjuda vård och stöd till de unga som behöver det.
  • Forskning visar att föräldraskapsstöd har betydelse för såväl enskilda barn som samhället i stort. Syftet med föräldraskapsstöd är att främja barnets hälsa och utveckling. För att bidra till goda förutsättningar för barnets fortsatta utveckling är målsättningen att alla föräldrar och vårdnadshavare ska erbjudas föräldraskapsstöd under barnets hela uppväxt.